Laisvos darbo vietos

JONAVOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PAKALNUTĖ“ SKELBIA ATRANKĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBEI

 

Darbo pobūdis: Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą pagal ikimokyklinio ugdymo programą, vertinti, fiksuoti vaikų pasiekimus, daromą pažangą, vykdyti projektus, organizuoti vaikų renginius, bendradarbiauti su ugdytinių šeimomis; kaupti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Profesija: Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (Lopšelio-darželio auklėtojas)
 2. Mokymo/studijų programa: Ikimokyklinis ugdymas.
 3. Profesinė kvalifikacija: Ikimokyklinio ugdymo mokytojas.
 4. Žinojimas ir gebėjimas taikyti ugdomojoje veikloje ikimokyklinio ugdymo metodus, būdus, būti susipažinus su veiklos planavimu, vaikų pasiekimų vertinimu.
 5. Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office paketo programos, Multimedia, informacijos priėmimas ir siuntimas).

Darbo krūvis: 1 etatas, 36 val. per savaitę

Privalumai:

 1. Projektinio darbo patirtis, gebėjimas bendradarbiauti, dirbti komandoje.
 2. Geri raštvedybos įgūdžiai.
 3. Užsienio kalbos – anglų kalba.

Darbo užmokestis

Nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 (nauja 2022-11-24 Nr. XIV-1559 redakcija) LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedu. Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos baziniais dydžiais) priklausomai nuo darbuotojo profesinio darbo patirties (metais) intervale nuo 8,11 iki 11,39.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gyvenimo aprašymą;
 5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

Atrankos būdas: pokalbis.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota (3 mėnesiai bandomasis laikotarpis)

Dokumentai priimami:

Jonavos lopšelyje-darželyje „Pakalnutė“: siųsti elektoriniu paštu: info@pakalnute.lt  

Registravimo data: 2023-07-28.

Dokumentai priimami iki 2023-08-14.

Pokalbio data: 2023-08-21.

Darbo pradžia 2023-09-01.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Informacija apie konkursą skelbiama Užimtumo tarnybos internetinėje svetainėje adresu: www.uzt.lt;

Lopšelio-darželio internetiniame puslapyje www.pakalnute.lt

Atrinkus kandidatą, Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi vienerius metus.

 

Telefonas pasiteiravimui: (8 349) 52053.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

JONAVOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PAKALNUTĖ“ SKELBIA ATRANKĄ IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBEI

 

Darbo pobūdis: Teikti pagalbą grupės mokytojai prižiūrint ir globojant vaikus viso buvimo įstaigoje metu, organizuoti vaikų maitinimą ir užtikrinti grupės patalpų tvarką ir švarą.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Išsilavinimas: būtinas ne žemesnis, kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija.
 2. Būti išklausęs pirmos pagalbos ir privalomus higienos įgūdžių mokymus.
 3. Išmanyti maisto patiekalų saugaus laikymo ir vartojimo, asmens higienos reikalavimus.
 4. Žinoti plovimo ir dezinfekavimo priemonių paskirtį, koncentraciją, ženklinimą ir naudojimo būdus.

Darbo krūvis: 1 etatas, 40 val. per savaitę

Darbo užmokestis

Nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 (nauja 2022-11-24 Nr. XIV-1559 redakcija) LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedu. Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos baziniais dydžiais) priklausomai nuo darbuotojo profesinio darbo patirties (metais) intervale nuo 5,1 iki 8.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gyvenimo aprašymą;

Atrankos būdas: pokalbis.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota (3 mėnesiai bandomasis laikotarpis)

Dokumentai priimami:

Jonavos lopšelyje-darželyje „Pakalnutė“: siųsti elektoriniu paštu: info@pakalnute.lt  

Registravimo data: 2023-08-02.

Dokumentai priimami iki 2023-08-16.

Pokalbio data: 2023-08-21.

Darbo pradžia 2023-09-01.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Informacija apie konkursą skelbiama Užimtumo tarnybos internetinėje svetainėje adresu: www.uzt.lt;

Lopšelio-darželio internetiniame puslapyje www.pakalnute.lt

Atrinkus kandidatą, Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi vienerius metus.

 

Telefonas pasiteiravimui: (8 349) 52053.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

JONAVOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PAKALNUTĖ“ SKELBIA ATRANKĄ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBEI

 

https://portalas.vtd.lt/lt/pavaduotojas-ugdymui-322;900520.html?fbclid=IwAR3dZ-xILqqdGFhkxKFOomfmWn5nWviYwmZ-37kxigF37LXMzLhkda9pZSQ