Kiti darbuotojai

                                                       

APTARNAUJANČIO PERSONALO SĄRAŠAS 2023-2024 M.M.

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Etatas

Telefono numeris

El. pašto adresas

Specialieji reikalavimai, pagrindinės funkcijos

1.

Diana  Auglienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

1 et.

0 349 52053

diana.augliene@pakalnute.lt

 

Specialūs reikalavimai:

1. būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;

2. išmanyti maisto patiekalų saugaus laikymo ir vartojimo, asmens higienos reikalavimus.

 

Pagrindinės funkcijos:

1. kartu su paskirtos grupės mokytoja prižiūrėti vaikus ugdymo veikloje, lydėti vaikus į lauką, išvykas;

2. užtikrinti gerą patalpų, įrengimų, inventoriaus higienos būklės priežiūrą;

3. pagal maitinimo grafiką atnešti maistą iš virtuvės, dalinti maistą, padėti mokytojoms ugdyti valgymo įgūdžius;

4.vykdyti kitus darbus grupėje.

2.

Ona Gumbienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

1 et

0 349 52053

ona.gumbiene@pakalnute.lt

 

3.

Vida Bareišienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

1et.

0 349 52053

vida.bareisiene@pakalnute.lt

 

4.

Gita Ilčiukienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

1et.

0 349 52053

gita.ilciukiene@pakalnute.lt

 

5.

Daiva Sadzevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

1 et.

0 349 52053

daiva.sadzeviciene@pakalnute.lt

 

6.

Nijolė Solovjova

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

1et

0 349 52053

nijole.solovjova@pakalnute.lt

 

7.

Laima Lukošiūnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

1et.

0 349 52053

 

8.

Vera Romanenko

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

1et.

0 349 52053

 

9.

Jolita Jablonskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

1et.

0 349 52053

jolita.jablonskiene@pakalnute.lt

 

10.

Jolanta Muznikienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

1et.

0 349 52053

jolanta.muznikiene@pakalnute.lt

 

11.

Ona Nikitinienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

1 et.

0 349 52053

ona.nikitiene@pakalnute.lt

 

12.

Aistė Giedrikienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

1 et.

0 349 52053

 

 

13.

Ramutė Sadzevičienė

Maitinimo organizatorė

 

 

0,75 et.

 

 

 

0 349 52053

r.sadzeviciene@pakalnute.lt

 

Specialūs reikalavimai:

1. ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ir vienerių metų panašaus darbo patirtis;

2. būtinas minimalus kompiuterinis raštingumas (MS Word, MS Excel);

3.susipažinęs su Lietuvos Respublikos higienos norma, maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo įmonėms.

 

Pagrindinės funkcijos:

1. organizuoja vaikų ir darbuotojų maitinimą;

2. sudaro 15 dienų vaikų maitinimo valgiaraščius;

3. organizuoja vaikų nemokamą maitinimą, vykdo apskaitą;

4. tvarko darbuotojų maitinimo apskaitą.

14.

Asta Buknienė

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

1 et.

0 349 52053

a.bukniene@pakalnute.lt

 

Specialūs reikalavimai:

1. būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. gebėjimas planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

 

Pagrindinės funkcijos:

1. kontroliuoja įstaigos techninio personalo darbą (skiria užduotis, rengia susirinkimus, vykdo darbuotojų stebėseną ir kt.);

2.rengia su ūkine veikla susijusius raštus, atsakymus;

3.vykdo įstaigos direktoriaus įsakymu priskirtas viešųjų pirkimų funkcijas.

15.

Greta Gelažienė

Raštvedė

1 et.

0 349 52053

info@pakalnute.lt

 

Specialūs reikalavimai:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų dokumentų tvarkymą ir apskaitą, jų rengimą, archyvų tvarkymą, personalo administravimą, darbo teisės pagrindus.

 

Pagrindinės funkcijos:

1. organizuoja dokumentų rengimą lopšelyje-darželyje pagal norminių ir metodinių dokumentų reikalavimus, užtikrina jų saugumą ir išsaugojimą archyve, dokumentų valdymo sistemoje DVS kontora;

2. rengia įsakymų projektus, derina ir teikia direktoriui tvirtinimui;

3. pildo darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir perduoda Jonavos rajono Švietimo pagalbos tarnybos Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriui (toliau – CBĮBAS).

16.

Greta Gelažienė

Duomenų įvesties operatorė

0,25 et.

0 349 52053

g.gelaziene@pakalnute.lt

 

Specialūs reikalavimai:

1. ne mažesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;

2. darbo su kompiuteriu įgūdžiai;

3. darbo patirtis, susijusi su duomenų bazių valdymu.

 

Pagrindinės funkcijos:

1. užtikrina patikimos bei aktualios informacijos apie mokinius ir pedagogus naudojimą vaikų lopšelio-darželio, savivaldybės, Švietimo ir mokslo ministerijos lygmeniu;

2. sistemina ir analizuoja duomenis apie mokinių ir pedagogų judėjimą vaikų lopšelyje - darželyje;

3. užtikrina efektyvų ir saugų asmens duomenų rinkimą bei tvarkymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis ir Mokinių registro bei Pedagogų registro saugos nuostatais.

17.

Ona Mižutavičienė

Sandėlininkė

0,5 et.

0 349 52053

o.mizutaviciene@pakalnute.lt

 

Specialūs reikalavimai:

1. ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir vienerių metų panašaus darbo patirtis;

2. būtinas minimalus kompiuterinis raštingumas (MS Word, MS Exel).

 

Pagrindinės funkcijos:

1. prekių priėmimas ir išdavimas;

2. priimtų prekių priėmimo išdavimo apskaita;

3. koordinuoja programas ,,Pienas vaikams”, ,,Vaisių vartojimo skatinimas”.

18.

Liveta Rupšienė

Virėja

1 et.

0 349 52053

 

Specialūs reikalavimai:

1. būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas, virėjos kvalifikacija.

2. virtuvės darbuotojų higieninių mokymų kursų pažymėjimas, sveikatos pasitikrinimo pažyma.

 

Pagrindinės  funkcijos:

1. gaminti ir laiku pateikti vaikams geros kokybės maistą;

2. priimti produktus iš sandėlio;

3. atsakyti už maisto gaminimą, saugojimą ir išdavimą į grupes, už virtuvės patalpų, inventoriaus,   indų priežiūrą  ir  sanitarinę būklę.

 4. žinoti maitinimo normas, maisto ruošimo taisykles.

19.

Vilma

Bičkauskienė

Vyr. virėja

1 et.

0 349 52053

 

20.

Aliona Susunova

Virėja

1 et.

0 349 52053

 

21.

Lina

Pagalbinė darbininkė

0,5et

0 349 52053

 

Pagrindinės funkcijos:

1. palaikyti visų virtuvės patalpų švarą;

2. ruošti daržoves maisto gaminimui ir prižiūrėti daržovių laikymo patalpas;

3. po maisto išdavimo į grupes plauti indus, puodus, katilus;

4.vieną kartą į savaitę atlikti generalinį visų virtuvės patalpų valymą, indų, įrankių, paviršių dezinfekavimą.

22.

Zita  Šarkienė

Valytoja

0,5et.

0 349 52053

 

Pagrindinės  funkcijos:

1. palaikyti tvarką ir švarą priskirtose patalpose;

2.valyti langus, stendus, prižiūrėti gėles;

3. mokėti naudotis darbo įrankiais, cheminėmis valymo priemonėmis.

23.

Raimondas Kiela

Statinių priežiūros darbininkas

0,5 et.

 

0 349 52053

 

Pagrindinės funkcijos:

1. du kartus per metus valyti pastato stoge įmontuotus lietaus nutekėjimo latakus;

2. žiemos sezonu valyti nuo stogo sniegą, prižiūrėti stogo švarą;

3. ant kiemo važiuojamosios dalies patekus tepalui ar kitiems naftos produktams, šias vietas užpilti pjuvenomis arba smėliu ir jiems sugėrus nešvarumus, juos susemti;

4. atlikti smulkius remonto darbus ir tvarkyti bei prižiūrėti pastato vidų.

24.

Raimondas Kiela

Elektrikas

0,25 et.

0 349 52053

 

Specialūs reikalavimai:

1.  turi turėti ne žemesnį kai vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;

2.  turi turėti galiojantį pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti šį darbą.

Pagrindinės funkcijos:

1. atsakyti už įstaigos elektros ūkį, užtikrinti elektros įrengimų, mechanizmų, prietaisų darbą, remontuoti ir keisti jungiklius, rozetes, smulkius elektros prietaisus;

2. palaikyti tvarką ir švarą mokyklos elektros apskaitos prietaisų patalpoje (el. skydinėje).

25.

Vladas Aliukonis

Kiemsargis

0,5 et.

0 349 52053

 

Pagrindinės funkcijos:

1.     atsako už švarą ir tvarką įstaigos teritorijoje: pjauna žolę, prižiūri gėlynus, ravi, laisto, žiemą nukasa sniegą, tvarko pavėsines, prižiūri teritorijoje medžius ir krūmus.