JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PAKALNUTĖ“ SKELBIA ATRANKĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS (-O) PAREIGOMS UŽIMTI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo” skelbiama pretendento atranka Jonavos vaikų lopšelyje-darželyje “Pakalnutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos (-o)  pareigoms užimti.

Pareigybės aprašymas: ikimokyklinio ugdymo mokytojas. Pareigybės lygis – A2.

Darbo krūvis: 1 etatas.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo pradžia: 2022 m. rugsėjo 1 d.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Gyvenimo aprašymą (CV);
  3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  6. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Reikalavimai pretendentams: Ikimokyklinio ugdymo pedagoginis išsilavinimas ir ikimokyklinio ugdymo mokytojos (-os) kvalifikacija. Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas. Gebėjimas numatyti veiklos prioritetus, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, gebėjimas planuoti ugdymo turinį. Gebėjimas dirbti IKT.

Atrankos būdas: pokalbis.

Darbo užmokestis: nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198,  2021 m. lapkričio 25 d. įstatymo Nr. XIV-710 Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimu.

 

Dokumentai priimami nuo 2022 m. birželio 13 d. iki 2022 m. birželio 27  d. 12.00 val. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į pokalbį. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar, sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje. Atrankos-pokalbio laikas pagal atskirą pranešimą.  Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu: info@pakalnute.lt arba registruotu laišku adresu: Stanislovo Gedimino Ilgūno G.2, Jonava LT 55148

Telefonas pasiteirauti: direktorės 8 349 52053