Naujienos

  JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PAKALNUTĖ“

Jonavos vaikų lopšeliui-darželiui „Pakalnutė“ reikalingas raštvedys (raštvedė)

Pareigybės lygis – B.

Darbo krūvis - 1etatas.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymo Nr. XIII-198 tvarka. 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

kuriam būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;

1. Raštvedžio pareigoms priimamas dirbti asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar jam prilygstantį išsilavinimą, mokantis sisteminti informaciją, puikiai dirbantis kompiuteriu, žinantis Valstybinės kalbos tikslingą vartojimą, raštvedybos ir archyvų tvarkymo reikalavimus, tvarkingas, kruopštus, atidus, sugebantis greitai orientuotis situacijose, norintis tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją.

2. Raštvedys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Vyriausybės nutarimais, susijusiais su jo atliekamu darbu, raštvedybos taisyklėmis, darželio nuostatais, vadovo įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

3. Raštvedys turi mokėti, žinoti ir išmanyti:

3.1. pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų rekvizitus, raštvedybos standartus ir raštvedybos taisykles;

3.2. bendruosius reikalavimus, kaip įforminti ir tvarkyti organizacinius tvarkomuosius dokumentus;

3.3. popierinių ir elektroninių dokumentų įforminimo reikalavimus;

3.4. norminius aktus, kurie nustato specialiųjų dokumentų tvarkymo taisykles;

3.5. fizinių asmenų dokumentų saugojimą;

3.6. dokumentų atidavimą į archyvą, jų saugojimo ir naudojimosi jais norminius aktus ir instrukcijas;

3.7. administracinės kalbos kultūros pagrindus;

3.8. dokumentų ir raštų tekstus.

4. Terminus ir specialiąją reikšmę įgijusius žodžius:

4.1. valstybinės kalbos tikslingą vartojimą;

4.2. administracijos darbo reglamentą;

4.3. dokumentų apskaitos reikalavimus;

4.4. dokumentų analizavimo, sisteminimo, komplektavimo, įrišimo ir patalpinimo tam tikslui skirtose vietose tvarką;

4.5. tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles.

III. PRETENDENTAS PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Gyvenimo aprašymą.

IV. PRIVALUMAI:

darbo patirtis šioje srityje,

užsienio kalbos mokėjimas.

Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

V. DOKUMENTAI PRIIMAMI iki 2022 – 01 - 28 12.00 val. Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Pakalnutė“ raštinėje (Stanislovo Gedimino Ilgūno g. 2, Jonava).

Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu info@pakalnute.lt su nuoroda raštvedžio atrankai.

Darbo pradžia 2022 – 02 – 01.

VI. PRETENDENTŲ ATRANKOS BŪDAS: pokalbis. Apie pokalbio laiką pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai telefonu ar elektroniniu laišku.

Tel. pasiteiravimui (8 349) 52053 el. p. info@pakalnute.lt